Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

22:06
1048 8993 390
Reposted fromsoftboi softboi viaveronica-o veronica-o
22:05
4470 a32f 390
22:04
4589 b8e5 390
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viafreeway freeway
22:02
21:59
9486 8c27 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viashampain shampain
21:59
3223 8526 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viashampain shampain
21:58
6830 a7dd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapengin pengin
21:56
5008 309e 390
Reposted fromuoun uoun viapengin pengin
21:56
W niedzielny wieczór wszystko traci sens.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viadivi divi
21:55
6552 c07f 390
Reposted fromerial erial viaBeatNick BeatNick
21:51
7945 ce1f 390
Reposted fromministerium ministerium viabeattman beattman
21:50
2550 c978 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahereyes hereyes
21:50
4554 d8c2 390
Reposted fromsoftboi softboi viafreeway freeway
21:48
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasusovva susovva
16:46
4899 836e 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
16:45
1765 84a1 390
Reposted fromLilak Lilak viaszydera szydera
16:44
5712 e451 390
Reposted fromTamahl Tamahl viaszydera szydera
16:44
5494 a5d6 390
Reposted fromblackmamba blackmamba vianuwanda nuwanda
16:32
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic vialiteratka literatka

June 10 2019

16:21
6101 c187 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl