Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

09:57
5319 6660 390
Reposted fromtfu tfu viajanealicejones janealicejones
09:56
09:56
4141 f85d 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viawiecznosci wiecznosci
09:55
1479 ce66 390
09:55
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabeeth beeth
09:54
7814 eadb 390
09:54
09:53
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
09:40
1593 77de 390
Reposted fromfungi fungi viajanealicejones janealicejones
09:39
Odessa, tramwaj linii 20 jedzie przez chaszcze rosnące na bagnach przy ulicy Chadżibejskiej.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viajanealicejones janealicejones
09:39
7958 0bd0 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viabeeth beeth
09:38
2850 b58e 390
Reposted fromsimonsayer simonsayer viabeeth beeth
09:37
0570 cf85 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaszarakoszula szarakoszula
09:37
0586 b195 390
Reposted fromtoolong toolong viajanealicejones janealicejones
09:36
4319 b3e0 390
Reposted fromeagergirl eagergirl viajanealicejones janealicejones
09:36
09:35
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszarakoszula szarakoszula
09:35
0644 569f 390
Reposted fromtwice twice viabeeth beeth
09:34

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszarakoszula szarakoszula
09:34
4050 981e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl