Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

18:28
1249 4cb6 390
18:27
3797 106b 390
Reposted fromwyczes wyczes viaszarakoszula szarakoszula
18:27
8503 95c5 390
18:26
9902 7fbf 390
Reposted fromthetemple thetemple viaszarakoszula szarakoszula
18:25
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
18:21
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula

August 19 2019

18:39
8573 e3ba 390
A. Ciarkowska 
18:37
5683 5272 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianeons neons
18:31
7323 dc32 390
Reposted fromsoftboi softboi viaszarakoszula szarakoszula
18:30
4723 81db 390
Holy Guacamoley
Reposted fromgruetze gruetze viabeeth beeth
17:18
2786 667b 390
Reposted fromkrn krn viawiecznosci wiecznosci
17:18
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaszarakoszula szarakoszula
16:59
0163 c6fc 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
16:56
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viawiecznosci wiecznosci

August 08 2019

21:05
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna viabeeth beeth
21:03
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszarakoszula szarakoszula
21:02
2539 9821 390
Reposted fromsoftboi softboi viaszarakoszula szarakoszula
21:02
1056 03b7 390
21:02
4729 cb07 390
21:01
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl