Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

19:56
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
19:51
8811 0e73 390
Reposted fromsoftboi softboi viamyszkaminnie myszkaminnie
19:48
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
19:47
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
19:45
9702 17ec 390
Reposted fromsoftboi softboi viaseaweed seaweed
19:44
8660 4012 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapandoralane pandoralane
19:44
Reposted frompeper peper viapandoralane pandoralane
19:43
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
19:27
1883 4610 390
17:09
5308 be4f 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
17:09
0551 423a 390
Reposted fromteijakool teijakool viablackheartgirl blackheartgirl
17:09
9405 b803 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
17:08
Powinniśmy przestać uganiać się za osobami, które nawet przez moment nie doceniły faktu, że walczymy o nie i poczekać na osobę, która sama do nas przyjdzie.
— Krzysztof Michowski
17:08

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
17:07
17:07
6072 3afa 390
17:07
17:06
17:06
17:04
9835 a9e1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl